Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Li La Land B.V.

 1. Definities
  Li La Land: Li La Land B.V., gevestigd in Amsterdam, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63722275. 
  Klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die – al dan niet rechtstreeks – met Li La Land een overeenkomst aangaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waaronder tevens maar niet uitsluitend wordt verstaan een abonnee, deelnemer, adverteerder en/of sponsor.
  Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op iedere rechtsverhouding die direct of indirect tussen Li La Land en een klant tot stand komt met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden.
  Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Li La Land en de klant die is gericht op de levering van producten of het verrichten van diensten door Li La Land ten behoeve van de klant en tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding door de Klant.
  Dienst: de werkzaamheden die Li La Land op grond van een daartoe gesloten overeenkomst uitvoert in opdracht of ten behoeve van de klant.
  Advies:het koppelen van door de klant ingestuurde vragen aan relevante partners die de vraag beantwoorden en eventueel verdere dienstverlening aanbieden.
  Partner: een externe partij die in het kader van het advies vragen beantwoordt op een specifiek vakgebied.
  Ontvanger: de persoon die het abonnement, product of dienst ontvangt.

ALGEMEEN DEEL 
2. Algemene bepalingen 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Li La Land met betrekking tot de door Li La Land aan de klant te leveren diensten en/of producten. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Li La Land en worden tevens op verzoek toegezonden. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het aangaan van een overeenkomst en/of het gebruikmaken van de diensten en/of producten van Li La Land.
2.2 Vanwege de aard van de producten en diensten van Li La Land wordt geacht dat deze worden afgenomen in het kader van beroeps- en/of bedrijfsuitoefening en is de consumentenwetgeving uitgesloten.

2.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2.2 zijn de bepalingen uit de consumentenwetgeving van toepassing, indien de klant binnen één maand na het aangaan van de overeenkomst aantoonbaar kan maken dat hij/zij consument is en niet handelt uit hoofde van beroep en/of bedrijf.
2.4 Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een specifiek deel met specifieke voorwaarden voor online producten, opleidingen, workshops, congressen en sponsorcontracten. De bepalingen in het specifieke deel hebben voorrang boven die in het algemene deel.
2.5 Door met Li La Land een overeenkomst aan te gaan, doet de klant afstand van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten met klanten uitsluitend de door Li La Land gehanteerde algemene voorwaarden toepasselijk zijn.
2.6 De klant garandeert en staat ervoor in dat op datum van ondertekening van enige overeenkomst met Li La Land, de ondertekenaars bevoegd waren de betreffende klant te vertegenwoordigen en de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan te gaan.
2.7 Overeenkomsten die mondeling zijn gesloten, worden door Li La Land altijd schriftelijk of per e-mail bevestigd. De bepalingen in de schriftelijke overeenkomst zijn leidend. Indien en voor zover Li La Land in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt van deze algemene voorwaarden, heeft deze afwijking slechts betrekking op die specifieke tussen partijen gesloten overeenkomst en niet tevens op eventuele toekomstige overeenkomsten.
2.8 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Li La Land steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
2.9 Li La Land behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Li La Land.
2.10 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
2.11 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 1. Offertes en aanbiedingen
  3.1 Offertes en aanbiedingen van Li La Land zijn geheel vrijblijvend, tenzij bij de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
  3.2 Indien een vrijblijvende offerte of aanbieding door de klant wordt aanvaard, is Li La Land gerechtigd dit aanbod binnen 30 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen, tenzij anders aangegeven.
  3.3 Offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 werkdagen, tenzij anders aangegeven.
  3.4 De overeenkomst tussen Li La Land en de klant komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling en/of opdracht bij en aanvaarding daarvan door Li La Land. De inhoud van folders, brochures, prijslijsten en aanbiedingen is onder voorbehoud en bindt Li La Land niet.
 2. Intellectueel eigendomsrecht
  4.1 De volledige intellectuele en industriële eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, modelrechten, rechten tot bescherming van prestaties en sui generis databankrechten op alle door of in opdracht van Li La Land vervaardigde creaties, waaronder maar niet beperkt tot door Li La Land uitgegeven producten, door en/of in opdracht van Li La Land ontwikkelde studiematerialen, concepten, aanbiedingen, adviezen, voorstellen, alsmede door Li La Land gehanteerde (delen van) programmatuur en/of haar website, namen en/of logo’s (hierna: de werken), berusten bij Li La Land.
  4.2 Het is de klant niet toegestaan de hiervoor genoemde werken van Li La Land zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Li La Land te (laten) verveelvoudigen, distribueren en/of openbaar te (laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook. Tevens is het de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent de in het voorgaande lid bedoelde rechten in of op de aan de klant in het kader van de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten, documentatie of gegevensdragers en/of andere werken, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
  4.3 Niets in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van de rechten als bedoeld in het eerste lid van deze bepaling, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  4.4 De klant is verplicht Li La Land onmiddellijk schriftelijk te berichten, indien de klant merkt dat derden inbreuk maken op de in deze bepaling bedoelde rechten van intellectueel of industrieel eigendom.
 3. Prijzen, tarieven en betalingsvoorwaarden
  5.1 Alle door Li La Land gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Li La Land is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de klant door te berekenen.
  5.2 Li La Land is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.
  5.3 Betaling moet zonder enige aftrek of verrekening geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is er sprake van verzuim en is Li La Land gemachtigd om 1,5% rente per maand vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening in rekening te brengen, alsmede administratiekosten gelijk aan € 17,25. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100.
  5.4 De tarieven zijn te vinden op http://www.Li La Land.nl/tarieven.
 4. Privacybeleid
  Li La Land respecteert de privacy van alle gebruikers van haar producten en diensten conform de wettelijke bepalingen en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk en in overeenstemming met het privacy beleid zoals neergelegd in haar privacyverklaring, die via Lilaland.nl/privacybeleidis in te zien, wordt behandeld.
 5. Aansprakelijkheid
  7.1 Hoewel Li La Land aan de totstandkoming van alle content, zowel in print als op de website en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Li La Land geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden van of door Li La Land of door haar ingeschakelde auteur(s), redacteur(en) en/of andere derden, noch voor enige vorm van schade, direct of indirect, geleden door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van enig verzuim van Li La Land in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Li La Land.
  7.2 Indien en voor zover Li La Land onverminderd het voorgaande aansprakelijk mocht zijn jegens de klant, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en maximaal tot het bedrag van de factuurwaarde van de onderliggende overeenkomst, of, indien dit bedrag hoger is dan het ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering van Li La Land uit te keren bedrag, tot aan dat verzekerde bedrag. Indien sprake is van een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde maximale bedrag vastgesteld op de factuurwaarde (excl. btw) bedongen voor één kalenderjaar.
 6. Beëindiging en ontbinding
  8.1 Li La Land is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst met de klant per onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk), schriftelijk te ontbinden of op te zeggen, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
  a. de klant niet heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en, behoudens in gevallen waarin van rechtswege verzuim optreedt, deze verplichtingen, na daarop door Li La Land schriftelijk te zijn gewezen, niet binnen een redelijke termijn alsnog behoorlijk nakomt;
  b. het faillissement van de klant is aangevraagd of de klant in staat van faillissement is verklaard;
  8.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, zijn alle door de klant verschuldigde betalingen op grond van die overeenkomst onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
  8.3 Ook indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Li La Land te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen en door partijen als redelijk wordt beschouwd. De klant heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding of voorzetting van de relatie.

SPECIFIEK DEEL 
9. Folio-uitgaven 
9.1 Li La Land-publicaties
a. (Proef)abonnementen op Li La Land-publicaties kunnen op ieder moment ingaan, maar slechts door de klant worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
b. Voor (proef)abonnementen op Li La Land-publicaties met een looptijd korter dan vier nummers, geldt gedurende de eerste abonnementsperiode een opzegtermijn van één maand voor het einde van de abonnementsperiode in plaats van de gebruikelijke twee maanden.
c. Voor (proef)abonnementen met een looptijd korter dan zes nummers geldt bij gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging het volgende:

 • De eerste verlenging omvat een looptijd van vier nummers (boekjes).
 • Hierna volgt een tweede verlenging en vanaf deze tweede verlenging geldt dat het abonnement jaarlijks automatisch verlengd wordt zoals bepaald in lid e.
 1. Voor (proef)abonnementen met een looptijd van vijf nummers (boekjes) geldt bij gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging het volgende:
 • De eerste verlenging omvat een looptijd van vijf nummers (boekjes).
 • Hierna volgt een tweede verlenging en vanaf deze tweede verlenging geldt dat het abonnement jaarlijks automatisch verlengd wordt zoals bepaald in lid e.
 1. Zonder of bij niet-tijdige opzegging door de klant worden (proef)abonnementen op Li La Land-publicaties in alle andere gevallen automatisch verlengd met een jaar
  f. Abonnees op een Li La Land-publicatie ontvangen automatisch een aanbod om het abonnement uit te breiden met een themadossier. Het themadossier wordt apart gefactureerd en hiervoor gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikel 9.2.
  g. Ontvangers van een Li La Land-publicatie ontvangen na betaling van de eerste abonnementsverlenging online toegang tot Li La Land.nl als toevoeging op hun abonnement. De ontvanger wordt daarmee Premium-abonnee. Voor het Premium-abonnees geldt het bepaalde in artikel 11.1.
 2. Online producten
  10.1 Account
  a. Alvorens gebruik te kunnen maken van online diensten en producten die door Li La Land worden aangeboden, dient de klant door middel van registratie op de website een account aan te maken. Li La Land kan naar eigen inzicht bepalen of een online account kan worden aangemaakt, daaraan aanvullende eisen stellen of deze blokkeren.
  b. Het online account staat op naam van de unieke klant en is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. De gebruiker is niet gerechtigd anderen gebruik te laten maken van het account. De logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. Bij misbruik heeft Li La Land het recht het account te blokkeren zonder teruggaaf van abonnementsgelden.
  c. Aan het gebruik van de diverse onderdelen van het online producten, diensten of abonnementen kunnen door Li La Land specifieke voorwaarden verbonden zijn. Als dit het geval is, worden deze apart genoemd in deze algemene voorwaarden of in de betreffende overeenkomst.

10.2 Li La Land.nl
a. (Proef)abonnementen op een Li La Land.nl kunnen op ieder moment ingaan, maar slechts door de klant worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
b. Voor (proef)abonnementen op Li La Land.nl met een looptijd korter dan vijf maanden, geldt gedurende de eerste vier maanden een opzegtermijn van één maand voor het einde van de abonnementsperiode in plaats van de gebruikelijke twee maanden.
c. Voor (proef)abonnementen met een looptijd korter dan zes maanden geldt bij gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging geldt:

 • De eerste verlenging omvat een looptijd van zes maanden.
 • Hierna volgt een tweede verlenging en vanaf deze tweede verlenging geldt dat het abonnement jaarlijks automatisch verlengd wordt zoals bepaald in lid 10.2.d.
 1. Zonder of bij niet-tijdige opzegging door de klant worden (proef)abonnementen op Li La Land.nl in alle andere gevallen automatisch verlengd met een jaar.
  e. Ontvangers van een Li La Land-publicatie ontvangen korting op het abonnement op Li La Land.nl. Deze groep abonnees wordt Premium-abonnee genoemd en hiervoor gelden de voorwaarden zoals bepaald in lid 10.4.

10.4.3 Aansprakelijkheid 
a. Li La Land is geen partij bij eventuele geschillen die tussen de klant en de partner voorvloeiend uit het advies van de partner aan de klant kunnen ontstaan.

10.4.4 Eigendom en geheimhouding 
a. Het antwoord dat de klant ontvangt van de partner mag door de klant alleen voor intern gebruik binnen het bedrijf worden toegepast. Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan de antwoorden te verspreiden, openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen of anderszins te (doen) gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Li La Land.
b. Li La Land zal de door of namens de klant verschafte gegevens en informatie geheimhouden tegenover derden die niet bij de uitvoering van het advies zijn betrokken, behoudens het bepaalde onder sub c en d van dit onderdeel. Deze verplichting geldt niet voor zover op Li La Land een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of verstrekking aan derden, of als de Klant Li La Land van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
c. Li La Land mag eenzijdig van het bepaalde onder sub b van dit onderdeel afwijken op het moment dat Li La Land of een (voormalig) werknemer door de belastingautoriteiten en/of andere overheidsinstantie(s) wordt aangesproken ten aanzien van een mogelijk (strafrechtelijk) vergrijp, aangifte of advies (vierde tranche AWB) door de Klant.
d. Li La Land mag het antwoord dat de klant van de partner ontvangt gebruiken voor andere doeleinden voor zover dit antwoord van persoonsgegevens is ontdaan en niet herleidbaar is tot de klant.

10.5 Online databanken
a. (Proef)abonnementen kunnen ieder moment ingaan, maar slechts door de klant worden beëindigd door middels van een schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
b. In alle andere gevallen worden (proef)abonnementen bij gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging automatisch verlengd met een jaar.

10.6 RSS-datafeeds
a. Het gebruik van de Li La Land RSS-datafeeds is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.
b. Bij gebruik van de Li La Land RSS-datafeeds dient duidelijk de bron vermeld te worden alsmede dient er een doorlink bij de RSS-datafeed geplaatst te worden naar het overeenstemmende artikel op Li La Land.nl.
c. Het is niet toegestaan de door Li La Land geleverde inhoud te bewerken of aan te passen.
d. Het is niet toegestaan om zonder, schriftelijke voorafgaande toestemming van Li La Land, de Li La Land RSS-datafeeds te gebruiken voor commerciële doeleinden of in het kader van een betalende dienstverlening. De Li La Land RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in Nederland.
e. Li La Land is niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds en de klant vrijwaart Li La Land voor alle aanspraken van derden naar aanleiding hiervan.
f. Li La Land heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de Li La Land RSS-datafeeds te eisen.
g. Li La Land behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van Li La Land RSS-datafeeds aan te passen of het gebruik van de Li La Land RSS-datafeeds te verbieden.

 1. Combi-producten
  11.1 Premium-abonnement
  a. Ontvangers met een abonnement op een Li La Land-publicatie, dat minimaal één keer is verlengd, kunnen Premium-abonnee worden. De looptijd van het Premium-abonnement kan afwijken van de looptijd van het reguliere abonnement. 
  b. Voor ontvangers genoemd in 11.1.a geldt dat de ingangsdatum van het Premium-abonnement met terugwerkende kracht wordt vastgesteld op de eerste dag van de maand waarin de betaling van de abonnementsverlenging heeft plaatsgevonden. 
  c. Voor ontvangers genoemd in 11.1.a is het Premium-abonnement een eerste periode gratis, tenzij anders overeengekomen. De duur van deze gratis periode wordt bij aanvang van het Premium-abonnement schriftelijk aan de ontvanger bevestigd. 
  d. Na de eerste gratis periode volgt een eerste verlenging met een looptijd van zes maanden. Hierna volgt een tweede verlenging en deze omvat een looptijd van een jaar. Vanaf deze verlenging geldt dat het abonnement jaarlijks wordt verlengd zoals bepaald in lid g. 
  e. Het Premium-abonnement wordt apart gefactureerd. 
  f. Premium-abonnementen kunnen op ieder moment ingaan, maar slechts door de klant worden beëindigd door schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. 
  g. Zonder of bij niet-tijdige opzegging door de klant worden Premium-abonnementen in alle gevallen automatisch verlengd met een jaar.

12 Opleidingen en congressen 
12.1 Open inschrijving
a. Alle prijzen zijn inclusief de bij de betreffende opleidingen of congressen behorende bijeenkomsten en, indien van toepassing, toegang tot het daarbij behorende studiemateriaal via e-learning, een opleidingsmap en begeleiding door docenten c.q. een persoonlijke coach. De eventuele extra kosten voor examengelden en verplichte literatuur (boeken) zijn niet in dit bedrag opgenomen. De kosten voor het gebruik van computer en internetverbinding, alsmede alle overige kosten die niet uitdrukkelijk bij de prijs zijn inbegrepen, zijn voor rekening van de Klant.
b. Betaling geschiedt voorafgaand aan het congres/de training. Annuleren kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van het congres/de training. Vanaf vier weken voor de aanvang van het congres/de training is de volledige vergoeding verschuldigd. Klanten kunnen hun plaats altijd door een vervanger laten innemen.
c. Op verzoek van de klant is het mogelijk om éénmalig door te schuiven naar een congres/training volgend op die waarvoor de klant zich heeft ingeschreven. In dat geval zijn doorschuifkosten verschuldigd.
d. Als naar het oordeel van Li La Land bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, kan Li La Land de voor het congres/de training vastgestelde data wijzigen, dan wel het congres/de training geen doorgang laten vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: onvoldoende belangstelling, onvoldoende representatief aanbod en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van Li La Land het welslagen van het congres/de training in gevaar kunnen brengen. Bij wijziging van de data is de klant gerechtigd binnen 14 na ontvangst van het wijzigingsbericht de deelname te annuleren. Voor zover de annulering hierdoor korter dan vier weken voorafgaand aan het congres/de training geschiedt, is het bepaalde hierboven onder b niet van toepassing. Bij annulering van het congres/de training door Li La Land worden reeds betaalde inschrijfgelden aan de klant geretourneerd.

12.2 Incompany
a. De incompanytraining kan door de klant tot vier weken voor de aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Vanaf vier weken voor de aanvangsdatum is de klant verplicht het gehele overeengekomen bedrag voor de opdracht aan Li La Land te vergoeden.
b. Tot vier weken voorafgaand aan de aanvangsdatum kan de training op schriftelijk verzoek van de klant kosteloos worden verschoven. Bij een verzoek tot verschuiving van de training gedaan in de periode van twee tot vier weken voorafgaand aan de oorspronkelijke aanvangsdatum, zijn administratiekosten verschuldigd om de training te verschuiven. Wanneer de training twee weken of minder voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt verschoven, moet de klant 60% van het totaalbedrag vergoeden.
c. Bij een verzoek om verschuiving dienen de nieuwe data niet later dan acht weken na de oorspronkelijke trainingsdata te worden ingepland. Indien de nieuwe trainingsdata langer dan acht weken na de oorspronkelijke data liggen, geldt dit als een annulering waarvoor het hierboven onder sub a bepaalde van toepassing is.
d. Als naar het oordeel van Li La Land bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, kan Li La Land de trainingsdata wijzigen, dan wel de training geen doorgang laten vinden. Onder bijzondere omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van Li La Land het welslagen van de training in gevaar kunnen brengen. Bij wijziging van de data door Li La Land is de klant gerechtigd binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsbericht de training te annuleren. Voor zover de annulering hierdoor korter dan vier weken voorafgaand aan de training geschiedt, is het bepaalde hierboven onder sub a niet van toepassing. Bij annulering van de training door Li La Land worden reeds betaalde kosten aan de klant geretourneerd.

13 Sponsorcontracten 
a. Als de sponsor door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is van de overeengekomen standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de sponsor gerechtigd het sponsorcontract met Li La Land, uitsluitend door middel van een schriftelijk bericht, te annuleren.
b. Bij annulering tot uiterlijk zes maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de sponsor 20% van de totaal overeengekomen sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Li La Land gemaakte overige kosten.
c. Bij annulering door de sponsor binnen vier tot zes maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de sponsor 50% van de totale overeengekomen sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Li La Land gemaakte overige kosten.
d. Bij annulering door de sponsor binnen vier maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de sponsor 100% van de totale overeengekomen sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Li La Land gemaakte overige kosten.
e. Li La Land is niet aansprakelijk voor schade geleden door de sponsor, diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook, als deze schade niet aan Li La Land en/of diens personeel of door Li La Land ingeschakelde derden kan worden toegerekend. De sponsor vrijwaart Li La Land tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, veroorzaakt door de sponsor zelf, diens personeel of diens bezoekers.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63722275.
 

Download de Algemene Voorwaarden (pdf)